Zapisy na zajęcia

Zapisów na wybrane zajęcia można dokonać poprzez złożenie u instruktora wydrukowanego i wypełnionego formularza (do pobrania tutaj) lub poprzez wysłanie zgłoszenia uczestnictwa za pomocą formularza on-line poniżej.

Zapisy on-line:

Imię i nazwisko uczestnika

Adres email

Nazwa grupy

Adres zamieszkania uczestnika

Numer telefonu uczestnika

Numer telefonu opiekuna

Numer PESEL uczestnika (opcjonalnie)

Nazwa i adres szkoły uczestnika

Doświadczenie taneczne uczestnika (ilość lat/miesięcy)

Skąd się dowiedziałeś/aś o zajęciach

Czy uczestnik posiada jakiekolwiek przeciwwskazania (zdrowotne lub inne) wyłączające lub ograniczające jego zdolność do udziału w zajęciach, w szczególności natury zdrowotnej. Uczestnik, który zatai informacje o w/w przeciwwskazaniach, w szczególności je przemilczy lub poda je niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

 Oświadczam, iż uczestnik zajęć posiada ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu i akceptuję go w całości.

 (dotyczy niepełnoletnich uczestników zajęć) Oświadczam, iż biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu do miejsca realizacji zajęć w ramach Strefy Tańca Natural Dance (wg grafiku) oraz w drodze powrotnej