Aktualizacja wrzesień 2020

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin zawierający postanowienia dotyczące uczestnictwa oraz zasad płatności za zajęcia taneczne w Strefie Tańca Natural Dance
STND – organizator zajęć tanecznych, szkoła tańca -Strefa Tańca Natural Dance
Dyrekcja STND – Aleksandra Katarzyna Jaworska
sala – sala treningowa, w której odbywają się zajęcia
uczestnik – osoba, zapisana do wybranej grupy/zespołu, która zapoznała się z regulaminem i podpisała formularz zgłoszeniowy
instruktor – osoba, która prowadzi zajęcia organizowane w szkole tańca STND
cennik – aktualny cennik dostępny na stronie internetowej i u instruktora prowadzącego
sezon taneczny – okres czasu trwający od września do  czerwca , w którym
STND organizuje zajęcia taneczne.

Postanowienia ogólne

1. Zajęcia należą do edukacyjno-artystycznej działalności Strefy Tańca Natural Dance prowadzonej przez Aleksandrę Jaworską pod adresem: ul. Poniatowskiego 18  11-100 Lidzbark Warmiński NIP 6572288666

2. STND w ramach działalności organizuje i oferuje zajęcia taneczne na każdym poziomie zaawansowania, w wielu stylach, koncerty i spektakle taneczne oraz obozy taneczne.

3. Niniejszy regulamin dotyczy uczestników zajęć, opiekunów prawnych/rodziców osób niepełnoletnich będących uczestnikami zajęć oraz innych osób, do których można zastosować postanowienia regulaminu.

4. Uczestnicy każdorazowo będą informowani o zmianach w regulaminie.
W przypadku braku akceptacji zmiany zapisów w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach.

5. Uczestnik zajęć STND wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku na potrzeby promocji STND w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć STND i współpracowników.

6. Uczestnik zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz wieku. Dane te będą używane wyłącznie przez STND w celach związanych z prowadzonymi zajęciami i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 tj.)

7. Rezygnacja z zajęć jest możliwa z miesięcznym wyprzedzeniem i wymaga formy pisemnej.

8. Wszystkie opłaty związane z wyjazdami na pokazy, turnieje, a w szczególności opłaty za strój i buty do tańca, startowe, ubezpieczenie NNW pokrywa uczestnik lub jego opiekun prawny.

Uczestnictwo w zajęciach

1. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez STND jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez STND w zakresie o jakim mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz 1000, tj.)

2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez STND mogą być jedynie osoby, które przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.naturaldance.pl oraz u dyrekcji STND.

3. Zapisy na zajęcia dokonywane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.naturaldance.pl stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu lub poprzez jego pobranie bezpośrednie (w formie papierowej ) od dyrekcji.

4. O wpisie osoby do danej grupy (stopień zaawansowania) decyduje dyrekcja STND.

5. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które złożyły formularz zgłoszeniowy, uiściły odpowiednią opłatę i znajdują się na liście uczestników danych zajęć, tj. osoby, które spełniły warunki wymienione w pkt II. ust.2 Regulaminu. Z uwagi na konieczność zapewnienia komfortu zajęć wszystkim uczestnikom; rodzice, dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych.

6. Uczestnicy zajęć, którzy nie dokonali wpłat za udział w zajęciach, nie mogą w nich uczestniczyć. Powinni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu należności mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. Dzieci do 13 roku życia, które nie mają uregulowanej opłaty, przebywają na sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach.

7. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo nie wpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę baletową.

8. Z uwagi na bezpieczeństwo i porządek zajęć instruktor ma prawo do nie wpuszczania na salę osób spóźniających się.

9. STND ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu wpłaconych przez nią pieniędzy za dane zajęcia. Dzieci do 13 roku życia zostają wykluczone z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora.

10. Każdy uczestnik może otrzymać zaświadczenie potwierdzające faktyczne uczestnictwo w zajęciach STND. W celu wydania zaświadczenia należy zgłosić wniosek bezpośrednio do dyrekcji STND lub wysyłając go na adres e-mail strefatanca.naturaldance@gmail.com

11. Każdy uczestnik szkoły tańca STND otrzymuje na koniec sezonu tanecznego certyfikat/dyplom ukończenia. Dokumentu nie otrzymują osoby, które przerwały naukę przed końcem sezonu tanecznego.

12. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć, chyba że STND wyrazi na to zgodę.

Organizacja zajęć

1. STND zapewnia uczestnikom specjalistyczną podłogę baletową rozłożoną w miejscu zajęć oraz sprzęt nagłośnieniowy, pomoce dydaktyczne: piłki gimnastyczne, stepy fitness i inne rekwizyty do tańca.
2. Uczestnik powinien stawić się na zajęcia STND przynajmniej na 15 min. przed ich rozpoczęciem, żeby dokonać wymaganej płatności oraz przygotować się do zajęć.
3. W przypadku niedyspozycji instruktora, STND ma prawo zorganizować zastępstwo bez konieczności informowania uczestników o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności instruktora, uczestnicy informowani są na ostatnich zajęciach przed zdarzeniem lub telefonicznie.
4. W przypadku małej liczby osób w grupie(poniżej 6), STND ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać zajęcia. W tym przypadku osoby, które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy lub mogą skorzystać z zajęć w innym terminie.
5. Obowiązkiem uczestnika jest zmiana obuwia przed wejściem do sali. Instruktor może zabronić na udział w zajęciach w obuwiu niszczącym lub brudzącym podłoże w sali tanecznej.

Bezpieczeństwo

1. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. STND nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy STND.
2. Zaleca się zabieranie cennych przedmiotów ze sobą na salę.
3. Zabrania się wchodzenia osób postronnych na salę bez zgody instruktora. Podczas zajęć należy podporządkować się poleceniom instruktora.
4. Zabrania się wnoszenia na salę posiłków oraz gorących napojów.
5. Na zajęciach tanecznych obowiązuje zakaz noszenia biżuterii lub innych ozdób zagrażających bezpieczeństwu ,
6. Ze względu na bezpieczeństwo i specyfikę zajęć tanecznych obowiązuje odpowiedni strój, stosowne obuwie i upięta fryzura.
7. Osoby uczestniczące w zajęciach STND zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych wg odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.
8. Osoby, które oczekują na rozpoczęcie zajęć przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, nie zakłócając pracy STND.
9. W szkole tańca STND obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.
10. Zabrania się wprowadzania na teren działania STND zwierząt, rowerów oraz przedmiotów , które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających w miejscu prowadzenia zajęć.
11. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć lub uczestnika zespołu ponosi ten kto szkody dokonał lub jego opiekun prawny/rodzice.

Płatności

1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana przed rozpoczęciem zajęć zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.naturaldance.pl

2.Opłata miesięczna traktowana jest jako czesne i jest stała w każdym miesiącu wg obowiązującego cennika.
3. Płatności można dokonać za pojedyncze lekcje lub opłatę miesięczną czyli opłaty z góry za cały miesiąc zajęć w korzystniejszej cenie. Ceny za lekcje podane są w aktualnym Cenniku.
4. Uczestnicy, którzy nie uregulowali płatności zgłaszają się do STND przed rozpoczęciem zajęć, aby potwierdzić realizację przelewu bankowego.
5. Osoba, która nie uregulowała płatności nie może znajdować się na zajęciach i zostanie poproszona o opuszczenie sali podczas sprawdzania listy obecności.
6. Wpłat należy dokonywać przelewem na konto STND przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca zajęć.
Dane do przelewu:

Strefa Tańca Natural Dance Aleksandra Jaworska
ul. Słoneczna 5/28 11-100 Lidzbark Warmiński
BANK MILLENNIUM SA 70116022020000000359651197
Tytuł przelewu:
imię i nazwisko uczestnika, nazwa grupy, miesiąc, którego dotyczy wpłata (np. Jan Kowalski, wrzesień , grupa orange).

7. Nowe osoby, które rozpoczynają naukę w szkole tańca są zobowiązani do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 40 zł.

8. STND wystawia faktury w ciągu 30 dni od daty dokonania płatności jedynie na podstawie dowodu wpłaty. Osoba zainteresowana powinna zgłosić dyrekcji chęć otrzymania faktury, podając imię i nazwisko uczestnika zajęć, dane do faktury (wraz z numerem NIP, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), oraz wskazania jakich zajęć dotyczy . Fakturę można odebrać osobiście.

Zwroty opłat

1. Długotrwała nieobecność na zajęciach (powyżej 2 tygodni ) poświadczona zwolnieniem lekarskim, uprawnia do przesunięcia wpłaconych pieniędzy na kolejny okres rozliczeniowy.

2. Za zajęcia, które nie odbyły się z winy STND wniesione opłaty uczestnik może wykorzystać na innych zajęciach lub mogą zostać zwrócone.