Aktualizacja luty 2022

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin zawierający postanowienia dotyczące uczestnictwa oraz zasad płatności za zajęcia taneczne w Strefie Tańca Natural Dance;

STND – organizator zajęć tanecznych i innych wymienionych w regulaminie działań, szkoła tańca – Strefa Tańca Natural Dance Aleksandra Jaworska-Kokot;

Dyrekcja STND, Dyrekcja – Aleksandra Jaworska-Kokot;

sala – sala treningowa, w której odbywają się zajęcia;

uczestnik – osoba, zapisana do wybranej grupy/zespołu, która zapoznała się z regulaminem i podpisała formularz zgłoszeniowy;

instruktor – osoba, która prowadzi zajęcia organizowane w szkole tańca STND;

cennik – aktualny cennik dostępny na stronie internetowej i u instruktora prowadzącego;

sezon taneczny – okres czasu trwający od września do  czerwca , w którym STND organizuje zajęcia taneczne. W skład sezonu wchodzą dwa semestry: pierwszy (od września do stycznia włącznie) i drugi (od lutego do czerwca). W trakcie sezonu obowiązuje kalendarz szkolny, chyba że Dyrekcja ogłosi z wyprzedzeniem inny rozkład zajęć;

grupa reprezentacyjna – grupa o najwyższym poziomie zaawansowania. Uczestnicy tych grup zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zajęciach, dla utrzymania poziomu reprezentacyjnego szkoły. Obowiązuje ich również udział w pokazach oraz warsztatach doskonalących umiejętności. Zasadniczo są to grupy Orange i Yellow. Dyrekcja szkoły może podejmować decyzje o zmianie statusu innych grup, po uprzednim skonsultowaniu tego z rodzicami / opiekunami prawnymi uczestników lub pełnoletnimi uczestnikami. W grupie reprezentacyjnej nie ma możliwości wzięcia udziału w pojedynczych zajęciach;

grupa otwarta – grupa nowa lub grupa początkująca. Istnieje możliwość wzięcia udziału w pojedynczych zajęciach takiej grupy. Grupa może brać udział w pokazach, o czym decyduje Dyrekcja.

I. Postanowienia ogólne

1. Zajęcia należą do edukacyjno-artystycznej działalności Strefy Tańca Natural Dance prowadzonej przez Aleksandrę Jaworską-Kokot pod adresem: ul. Poniatowskiego 18 11-100 Lidzbark Warmiński NIP: 6572288666, REGON: 281588231.
2. STND w ramach działalności organizuje i oferuje zajęcia taneczne na każdym poziomie zaawansowania, w wielu stylach, koncerty i spektakle taneczne oraz obozy taneczne.
3. Niniejszy regulamin dotyczy uczestników zajęć, opiekunów prawnych/rodziców osób niepełnoletnich będących uczestnikami zajęć oraz innych osób, do których można zastosować postanowienia regulaminu.
4. Uczestnicy każdorazowo będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany zapisów w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach.
5. Uczestnik zajęć STND wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku na potrzeby promocji STND w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć STND i współpracowników.
6. Uczestnik zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz wieku. Dane te będą używane wyłącznie przez STND w celach związanych z prowadzonymi zajęciami i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Stosowna klauzula jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
7. Rezygnacja z zajęć jest możliwa z miesięcznym wyprzedzeniem i wymaga formy pisemnej.
8. Wszystkie opłaty związane z wyjazdami na pokazy, turnieje, a w szczególności opłaty za strój i buty do tańca, startowe, ubezpieczenie NNW pokrywa uczestnik lub jego opiekun prawny. W przypadku konieczności wypożyczenia przedmiotów ze STND uczestnik ma obowiązek zwrócić je w stanie nienaruszonym lub pokryć koszt odtworzenia zniszczonych przedmiotów.
9. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego Regulaminu STND.

II. Uczestnictwo w zajęciach

1. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez STND jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez STND w zakresie o jakim mowa w załączniku do regulaminu.
2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez STND mogą być jedynie osoby, które przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.naturaldance.pl oraz u dyrekcji STND.
3. Zapisy na zajęcia dokonywane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej („Zapisy online”) lub poprzez jego pobranie bezpośrednie (w formie papierowej) od dyrekcji.
4. O wpisie osoby do danej grupy (z uwagi na stopień zaawansowania) decyduje dyrekcja STND.
5. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które złożyły formularz zgłoszeniowy, uiściły odpowiednią opłatę i znajdują się na liście uczestników danych zajęć, tj. osoby, które spełniły warunki wymienione w pkt II. ust.2 Regulaminu. Z uwagi na konieczność zapewnienia komfortu zajęć wszystkim uczestnikom, rodzice, dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych w trakcie prowadzenia zajęć.
6. Uczestnicy zajęć, którzy nie dokonali wpłat za udział w zajęciach, nie mogą w nich uczestniczyć. Powinni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu należności mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. Dzieci do 13 roku życia, które nie mają uregulowanej opłaty, przebywają na sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach.
7. Z uwagi na bezpieczeństwo i porządek zajęć instruktor ma prawo do nie wpuszczania na salę osób spóźniających się.
8. STND ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu wpłaconych przez nią pieniędzy za dane zajęcia. Dzieci do 13 roku życia zostają wykluczone z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora.
9. Każdy uczestnik może otrzymać zaświadczenie potwierdzające faktyczne uczestnictwo w zajęciach STND. W celu wydania zaświadczenia należy zgłosić wniosek bezpośrednio do dyrekcji STND lub wysyłając go na adres e-mail strefatanca.naturaldance@gmail.com
10. Każdy uczestnik szkoły tańca STND otrzymuje na koniec sezonu tanecznego certyfikat/dyplom ukończenia. Dokumentu nie otrzymują osoby, które przerwały naukę przed końcem sezonu tanecznego.
11. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć, chyba że STND wyrazi na to zgodę.

III. Organizacja zajęć

1. STND zapewnia uczestnikom specjalistyczną podłogę baletową rozłożoną w miejscu zajęć oraz sprzęt nagłośnieniowy, pomoce dydaktyczne: piłki gimnastyczne, stepy fitness i inne rekwizyty do tańca: hamaki do Aerial Jogi, koła akrobatyczne Aerial Hoop, hula hoop, materace i inne.
2. Uczestnik powinien stawić się na zajęcia STND przynajmniej na około 10 min. przed ich rozpoczęciem, żeby dokonać wymaganej płatności oraz przygotować się do zajęć.
3. W przypadku niedyspozycji instruktora, STND ma prawo zorganizować zastępstwo bez konieczności informowania uczestników o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności instruktora, uczestnicy informowani są na ostatnich zajęciach przed zdarzeniem lub telefonicznie. Dopuszczalna jest inna ustalona między stronami forma komunikacji.
4. W przypadku małej liczby osób w grupie(poniżej 6), STND ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać zajęcia. W tym przypadku osoby, które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy lub mogą skorzystać z zajęć w innym terminie.
5. Obowiązkiem uczestnika jest zmiana obuwia przed wejściem do sali. Instruktor może zabronić udziału w zajęciach w obuwiu niszczącym lub brudzącym podłoże w sali tanecznej.
6. Strony, to znaczy STND oraz uczestnicy, kierują się w komunikacji poszanowaniem wzajemnych interesów, prowadzą komunikację w stosownych porach dnia, nie kontaktują się ze sobą w godzinach 22:00-08:00, za wyjątkiem spraw niecierpiących zwłoki.
7. Uczestnicy grup tanecznych mogą korzystać z organizowanych raz w miesiącu dodatkowych warsztatów tanecznych odbywających się w weekend. Dodatkowe zajęcia służą przede wszystkim do nadrabiania zaległości. Celem zajęć weekendowych jest również rozwój uczestników grup.

IV. Bezpieczeństwo

1. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. STND nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy STND.
2. Zaleca się zabezpieczanie cennych przedmiotów we własnym zakresie na czas uczestnictwa w zajęciach.
3. Zabrania się wchodzenia osób postronnych na salę bez zgody instruktora. Podczas zajęć należy podporządkować się poleceniom instruktora.
4. Zabrania się wnoszenia na salę posiłków oraz gorących napojów.
5. Na zajęciach tanecznych obowiązuje zakaz noszenia biżuterii lub innych ozdób zagrażających bezpieczeństwu.
6. Ze względu na bezpieczeństwo i specyfikę zajęć tanecznych obowiązuje odpowiedni strój, stosowne obuwie i upięta fryzura.
7. Osoby uczestniczące w zajęciach STND zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych wg odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.
8. Osoby, które oczekują na rozpoczęcie zajęć przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, nie zakłócając pracy STND.
9. W szkole tańca STND obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.
10. Zabrania się wprowadzania na teren działania STND zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających w miejscu prowadzenia zajęć.
11. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć lub uczestnika zespołu ponosi ten kto szkody dokonał lub jego opiekun prawny/rodzic.

V. Płatności

1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, na który wnoszona jest opłata, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.naturaldance.pl.
2. Opłata miesięczna traktowana jest jako czesne i jest stała w każdym miesiącu wg obowiązującego cennika.
3. Płatności można dokonać za pojedyncze lekcje lub opłatę miesięczną czyli opłaty z góry za cały miesiąc zajęć w korzystniejszej cenie. Ceny za lekcje podane są w aktualnym Cenniku.
4. Uczestnicy, którzy nie uregulowali płatności zgłaszają się do STND przed rozpoczęciem zajęć, aby potwierdzić realizację przelewu bankowego.
5. Osoba, która nie uregulowała płatności nie może znajdować się na zajęciach i zostanie poproszona o opuszczenie sali podczas sprawdzania listy obecności.
6. Wpłat należy dokonywać przelewem na konto STND przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca zajęć. Dane do przelewu:

Strefa Tańca Natural Dance Aleksandra Jaworska-Kokot
ul. Słoneczna 5/28 11-100 Lidzbark Warmiński
BANK MILLENNIUM SA 70116022020000000359651197
Tytuł przelewu:
imię i nazwisko uczestnika, nazwa grupy, miesiąc, którego dotyczy wpłata (np. Jan Kowalski, wrzesień, grupa orange).

7. Nowe osoby, które rozpoczynają naukę w szkole tańca są zobowiązani do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 40 zł.
8. STND wystawia faktury w ciągu 30 dni od daty dokonania płatności jedynie na podstawie dowodu wpłaty. Osoba zainteresowana powinna zgłosić dyrekcji chęć otrzymania faktury, podając imię i nazwisko uczestnika zajęć, dane do faktury (wraz z numerem NIP, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), oraz wskazania jakich zajęć dotyczy. Fakturę można odebrać osobiście.
9. O ewentualnych zniżkach w opłatach decyduje dyrekcja. Podstawą do udzielenia zniżki jest uczestnictwo jednej osoby w więcej niż jednym rodzaju zajęć (grupie). Zniżki udzielane są tylko i wyłącznie do pełnej, miesięcznej opłaty za dane zajęcia, uiszczonej do pierwszego dnia każdego miesiąca. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat zniżka ulega automatycznej likwidacji.

VI. Odrabianie zajęć niewykorzystanych i zwroty opłat

1. Dokonując opłaty uczestnik wykupuje karnet na dany miesiąc. Zajęcia należy wykorzystać podczas danego miesiąca, uczęszczając na wykupiony rodzaj zajęć. Niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc.
2. Zajęcia w grupach reprezentacyjnych nie podlegają odrabianiu.
3. Długotrwała nieobecność na zajęciach (powyżej 2 tygodni) poświadczona zwolnieniem lekarskim, uprawnia do przesunięcia wpłaconych pieniędzy na kolejny okres rozliczeniowy.
4. Za zajęcia, które nie odbyły się z winy STND wniesione opłaty uczestnik może wykorzystać na innych zajęciach lub mogą zostać zwrócone.
5. Decydując się na karnet uczestnik ma możliwość „odrobienia zajęć”. Warunkiem jest zgłoszenie nieobecności na zajęciach minimum 24h przed rozpoczęciem zajęć mailowo (strefatanca.naturaldance@gmail.com) lub sms-owo (509 116 089) podając swoje imię i nazwisko, rodzaj zajęć na jakie uczestnik uczęszcza i datę zajęć, na których się nie pojawi. Nie są przyjmowane zgłoszenia nieobecności przesyłane w inny sposób (w szczególności przez komunikatory internetowe). Zajęcia można odrobić pod warunkiem dostępności miejsc. Podlega to uzgodnieniu z dyrekcją lub upoważnionym przez dyrekcję instruktorem.

VII. Sprawy różne

1. Osoby, które nie stosują się do postanowień Regulaminu mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, przy czym ewentualny zwrot wniesionych przez uczestnika opłat następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. W sytuacji wystąpienia niezawinionych przez uczestnika zdarzeń losowych jednocześnie uniemożliwiających uczestnikowi lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy ze STND na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od zastosowania poszczególnych postanowień Regulaminu. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się w tej sprawie z Recepcją.
4. STND nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zajęć lub uczestników zespołu pozostawione w szatni lub w innych pomieszczeniach STND.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 lutego 2022 r.

Załącznik: Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Szanowni Państwo, Informujemy Państwa, że Państwa dane znajdują się w bazie klientów Strefy Tańca Natural Dance Aleksandra Jaworska-Kokot (zwanej dalej STND).
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Strefa Tańca Aleksandra Jaworska-Kokot z siedzibą ul. Słoneczna 5/28 11-100 Lidzbark Warmiński, NIP 6572288666.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych (dalej IODO), czyli osobą, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzanie, jest:
IODO: Aleksandra Jaworska-Kokot, adres korespondencyjny: Strefa Tańca Natural Dance Aleksandra Jaworska-Kokot, ul. Słoneczna 5/28 11-100 Lidzbark Warmiński Email: strefatanca.naturaldance@gmail.com
3. W naszym bazie danych zbieramy następujące dane osobowe:
• imię i nazwisko – podczas zapisu klienta do grupy tanecznej, niezbędne do stworzenia listy uczestników oraz kontaktu;
• adres zamieszkania lub adres firmy – do wystawienia faktury;
• nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie informowania klienta o zmianach w grafiku zajęć i nowej ofercie kursów;
• adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane są faktury oraz informacje o ofercie szkoły;
• numer telefonu – do kontaktu w sprawach dotyczących działalności szkoły;
• wiek – do zakwalifikowania uczestnika do odpowiedniej grupy.
4. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:
• Cel – wykonanie oferty STND dla klienta – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania oferty, której stroną jest Użytkownik;
• Cel – marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby której dane dotyczą;
• Cel – przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności firmy – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) – uzasadniony interes administratora.
Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.
Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
• w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
• w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
5. Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z STND, np. biurem rachunkowym w którym prowadzona jest dokumentacja firmy. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym z STND ograniczona jest do wymaganego minimum.
Wszystkie firmy współpracujące z STND, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Państwa danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.
6. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.
7. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:
• prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
• prawo żądania sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).
Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych osobowych na wskazany powyżej dane adresowe.
Jednocześnie przypominamy, że możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, informując o tym administratora danych strefatanca.naturaldance@gmail.com. Dane będziemy przetwarzali do czasu cofnięcia zgody.